ນິຣັນກຸນ ສິງປຣະເສີດ
ນິຣັນກຸນ ສິງປຣະເສີດ
ວິຊາການ, ພະແນກພັດທະນາຊັອບແວ

[caption id="attachment_173" align="alignleft" width="150"]ນິຣັນກຸນ ສິງປຣະເສີດ ນິຣັນກຸນ ສິງປຣະເສີດ[/caption]