ຈັນສຸດາ ເພັດສິລິແສງ
ວິຊາການ, ພະແນກເຄື່ອຂ່າຍ

ວຸດທິການສຶກສາ:

  • ຊັ້ນສູງ: Lao - Singapore Genetic Computer Science School
  • ປະລິນຍາຕີ: ມະຫາວິທະຍາໄລ ແຫ່ງຊາດ, ສາຂາ ວິຊາ ວິທະຍາສາດ ຄອມພິວເຕີ້

ປະສົບການເຮັດວຽກ: