ຈັນສຸດາ ເພັດສິລິແສງ

ຈັນສຸດາ ເພັດສິລິແສງ ວິຊາການ, ພະແນກເຄື່ອຂ່າຍ
+856 21 740280
ວຸດທິການສຶກສາ:
  • ຊັ້ນສູງ: Lao – Singapore Genetic Computer Science School
  • ປະລິນຍາຕີ: ມະຫາວິທະຍາໄລ ແຫ່ງຊາດ, ສາຂາ ວິຊາ ວິທະຍາສາດ ຄອມພິວເຕີ້
ປະສົບການເຮັດວຽກ: