ຄຳສະອອນ ຈຸນລະມະນີ
ວິຊາການ, ພະແນກເຄື່ອຂ່າຍ

ວຸດທິການສຶກສາ:

  • ປະລິນຍາຕີ: ຄະນິດສາດ ຄອມພິວເຕີ ຄະນະວິທະຍາສາດ, ມ.ຊ (1998 - 2003)

ປະສົບການເຮັດວຽກ:

  • 2004 ເຖີງປະຈບັນ ສັງກັດຢູ່ສູນໄອທີ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ (ITCenter National University of Lao)