fbpx

PerfSONAR

ພາຍໃຕ້ໂຄງການ Asi@Connect ໃນວັນທີ 6-8 ມີນາ 2019 ໄດ້ມີການຈັດຝຶກອົບຮົມໃນຫົວຂໍ້ PerfSONAR Training Workshop ຂື້ນທີ່ ສູນໄອທີ ມຊ, ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງຕົວແທນຈາກປະເທດກຳປູເຈຍ, ລາວ, ຫວຽດນາມ, ໄທ ແລະ ໄດ້ມີອາຈານສອນທີ່ມາຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ Indiana University ຈຳນວນ 3 ທ່ານ

ຈຸດປະສົງໃນການສຳມະນາເທື່ອນີ້ກໍແມ່ນເພື່ອເພີ່ມຄວາມຮູ້ ແລະ ທັກສະໃນການບໍລິຫານຈັດການເຄື່ອຂ່າຍ ໂດຍສະເພາະກໍແມ່ນການບໍລິຫານຈັດການເຄືອຂ່າຍທາງດ້ານການສຶກສາ ແລະ ການຄົ້ນຄວ້າໃຫ້ທີປະສິດທິພາບສູງນັ້ນເອງ.

ເຊິ່ງຄຳວ່າ PerfSONAR ເປັນ Protocal ແລະ ເປັນຊັອບແວທາງດ້ານການບໍລິຫານເຄືອຂາຍຊະນິດຫນື່ງຊືງນອນຢູ່ໃນບັນດາຊັອບແວການຈັດການເຄືອຂ່າຍແບບ Open Soure ເຊິ່ງສາມາດສ້າງລະບົບກວດສອບຄວາມໄວຂອງເຄືອຂ່າຍ, ມີຄວາມສຳຄັນສຳລັບລະບົບເຄືອຂ່າຍທີ່ຈຳເປັນຕ້ອງມີການຂະຫຍາຍໂດເມນໃຫ້ສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາການຈັດການເຄື່ອຂ່າຍແບບ End-to-End, ສາມາດກວດກາ ແກ້ໄຂບັນຫາການຕິດຕັ້ງເຄືອຂ່າຍທີ່ບໍ່ມີຄວາມເຫມາະສົມ, ສາມາດກວດສອບ(Monitor) ເຄືອຂ່າຍ ແລະ ສັນຍານຜ່ານເຄືອຂ່າຍໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ, ເປັນລະບົບທີ່ລາຄາຖືກ.

ນອກຈາກນີ້ ຜູ້ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມຍັງຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ບາງຊັອບແວທີ່ໃຊ້ຮ່ວມກັບ PerfSONARອີກຕື່ມຈຳນວນຫນື່ງ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ເກີດການບໍລິຫານພາຍໃນເຄື່ອຂ່າຍ ແລະ ຂ້າມເຄືອຂ່າຍໄດ້ຢ່າງສະດວກ ແລະ ມີປະສິດທິພາບ.

ສຸດທ້າຍກໍໄດ້ມີການມອບໃບຢັ້ງຢືນໃຫ້ກັບຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມເພື່ອເປັນການຢັ້ງຢືນ ແລະ ນຳໄປໃຊ້ກັບວຽກງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ສະແດງຄຳຄິດເຫັນ...

%d bloggers like this: