ACU Project

ຮັບສະໝັກ ອຈ ມຊ ສ້າງບົດສອນ e-learning

ພາຍໃຕ້ໂຄງການ Asean Cyber University ທີ່ສູນໄອທີ ມຊ ເປັນຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ໃນ ສປປ ລາວນັ້ນ, ໃນປີ 2016 ນີ້ ຈະມີການນຳສະເໜີແຜນງົບປະມານ ໃນການພັດທະນາ ບົດສອນ ເປັນແບບລະບົບ e-learning. ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງແຈ້ງມາຍັງ ພະນັກງານ ຄູອາຈານ ທີ່ສິດສອນ ໃນມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ທ່ານໃດສົນໃຈ ຕ້ອງການເອົາລາຍວິຊາທີ່ຕົນເອງສິດສອນຢູ່ ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການ ສາມາດສະໝັກ ຫຼືຕິດຕໍ່ມາທີ່ສູນໄອທີ

ອີເມລ itstaff@nuol.edu.la

ໂທລະສັບ 740280 ( ໃນໂມງລັດຖະການ)

ຜົນປະໂຫຍດທີ່ອາຈານຈະໄດ້ຮັບ ຈາກການເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການ ເຊັ່ນ: ໄດ້ຮັບການເຝິກອົບຮົມການສ້າງບົດຮຽນ ແບບ e-learning …

ສຳເລັດການເຝິກອົບຮົມໃນຫົວຂໍ້ Basic Training on ACU Project

ສຳເລັດການເຝິກອົບຮົມໃນຫົວຂໍ້ Basic Training on ACU Project

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 3-5 ພະຈິກ ປີ 2015 ທີ່ຜ່ານມາ ເພື່ອໃຫ້ມີທີມງານໃນການພັດທະນາລາຍວິຊາເພີ່ມຂຶ້ນ, ເຊິ່ງໄດ້ມີການຄັດເລືອກເອົາອາຈານຜູ້ທີ່ມີຄວາມຮູ້ວິຊາສະເພາະເພື່ອມາຈັດຕັ້ງເປັນທີມພັດທະນາລາຍວິຊາ, ເຊິ່ງໃນນັ້ນ ມີອາຈານຜູ້ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 14 ທ່ານ, (SME= 4 ທ່ານ, ID=4 ທ່ານ, MD=4 ທ່ານ, SE=2 ທ່ານ) ການເຝິກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນຢູ່ພາຍໃຕ້ໂຄງການ ASEAN CYBER UNIVERSITY (ACU).…

ACU ຮ່ວມກັບສູນໄອທີຈັດເຝິກອົບຮົມໃນລະຫວ່າງທີ 28-30/10/2015

ສືບເນື່ອງມາຈາກການຜະລິດການຮຽນການສອນ ແບບອອນລາຍ ປະຈຸບັນແມ່ນມີ ທີມງານ SME, ID, MD ແລະ SE ເຊິ່ງແຕ່ລະທີມງານມີໜ້າວຽກດັ່ງນີ້:…