fbpx

ຜົນການຄັດເລືອກວິຊາທີ່ຈະພັດທະນາເປັນຫຼັກສູດການຮຽນ-ການສອນແບບອີເລີນນິ່ງ 2019

ພາຍຫຼັງທີ່ໄດ້ມີການຄັດເລືອກວິຊາ ທີ່ຈະພັດທະນາເປັນຫຼັກສູດການຮຽນ-ການສອນແບບອີເລີນນິ່ງ ຈາກ 13 ຄະນະວິຊາໃນມຊ ພາຍໃຕ້ໂຄງການ ACU 2019. ໂດຍຫ້ອງການວິຊາການ ແລະ ຜູ້ບໍລິຫານໂຄງການກໍຄືສູນໄອທີ ມຊ ຜ່ານການຄັດເລືອກໄດ້ 05 ວິຊາດັ້ງນີ້:

1.    ປທ. ແບ້ ເພຍໄຊ                    ວິຊາວິທະຍາສາດສິ່ງແວດລ້ອມ                  ຄສຄ

2.    ຮສ. ແສງຈັນ ຈັນທະເສນ           ວິຊາ ປະຫວັດສາດເສດຖະກິດລາວ              ຄສບ

3.    ປທ. ພຸດສາຄອນ ຈັນງາຄຳ          ວິຊາສະຖິຕິພື້ນຖານ                             ຄສສ

4.    ປທ. ມະໂນລົມ ຈັນທະວົງ           ວິຊາ Programing 1                         ຄວສ

5.    ປທ. ສຸວັນນະຫົງ ລັດຕະນະພິມ+ປທ. ຈັນສຸກ ຫວານແພງພັນ ວິຊາລາວສຶກສາ 1   ຄສຄ

ດັ່ງນັ້ນໃນວັນທີ 26-28 ກຸມພາ 2019 ຢຸ່ທີ່ຕຶກເຕ, ສູນໄອທີ ມຊ ທາງມະຫາໄລວອນກວາງ ສ. ເກົາຫຼີ ໄດ້ມາເຮັດວຽກຮ່ວມກັບທີມງານພັດທະນາໃນປີ 2019 ນີ້ ໂດຍມີການນຳສະເໜີແຜນຂອງໂຄງການ ແລະ ຮູບແບບວີທີການເຮັດວຽກໃນປີ 2019 ນີ້

ສະແດງຄຳຄິດເຫັນ...

%d bloggers like this: