ຮັບສະໝັກ ອຈ ມຊ ສ້າງບົດສອນ e-learning

ພາຍໃຕ້ໂຄງການ Asean Cyber University ທີ່ສູນໄອທີ ມຊ ເປັນຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ໃນ ສປປ ລາວນັ້ນ, ໃນປີ 2016 ນີ້ ຈະມີການນຳສະເໜີແຜນງົບປະມານ ໃນການພັດທະນາ ບົດສອນ ເປັນແບບລະບົບ e-learning. ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງແຈ້ງມາຍັງ ພະນັກງານ ຄູອາຈານ ທີ່ສິດສອນ ໃນມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ທ່ານໃດສົນໃຈ ຕ້ອງການເອົາລາຍວິຊາທີ່ຕົນເອງສິດສອນຢູ່ ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການ ສາມາດສະໝັກ ຫຼືຕິດຕໍ່ມາທີ່ສູນໄອທີ

ອີເມລ itstaff@nuol.edu.la

ໂທລະສັບ 740280 ( ໃນໂມງລັດຖະການ)

ຜົນປະໂຫຍດທີ່ອາຈານຈະໄດ້ຮັບ ຈາກການເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການ ເຊັ່ນ: ໄດ້ຮັບການເຝິກອົບຮົມການສ້າງບົດຮຽນ ແບບ e-learning ທີ່ ເກົາຫຼີໃຕ້, ສາມາດນຳໃຊ້ລາຍວິຊາທີ່ຜະລິດໄດ້ ເຂົ້າຊ່່ວຍການສອນຂອງຕົນ ແລະ ອາຈານອື່ນໆ, ມີຜົນຕອບແທນ ໃນການພັດທະນາ ແລະ ນຳໃຊ້ຕາມງົບປະມານໂຄງການ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອື່ນໆອີກ.

ສະແດງຄຳຄິດເຫັນ...

%d bloggers like this: