fbpx

ອຈ ອະພິສິດ ເທບພະວົງສາ

aphisith

ຕຳແໜ່ງ: ຫົວໜ້າພະແນກ

ສັງກັດ: ພະແນກພັດທະນາຊັອບແວ

ຈົບການສຶກສາ: ປະລິນຍາຕີ ດ້ານວິສະວະກຳ ໄຟຟ້າ, ຈາກ ມະຫາວິທະຍາໄລ                        ຂອນແກ່ນ, ປະເທດໄທ

ປະລິນຍາໂທ ດ້ານການໂປແກມ ຄອມພິວເຕີ (Master of   Computer Application) ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ  Guru Gobin Singh Indrapastha, ປະເທດ ອິນເດຍ

ອີເມວ: aphisit@nuol.edu.la

ປະສົບການເຮັດວຽກ:

ກ່ອນເຂົ້າຮ່ວມເຮັດວຽກ ຢູ່ສູນໄອທີ ລາວເຄີຍເຮັດວຽກ ຢູ່ບໍລິສັດ ລາວໂທລະຄົມມະນາຄົມ ເຊິ່ງເປັນ ບໍລິສັດໂທລະຄົມ ຊັ້ນນຳຂອງ ສ.ປ.ປ ລາວ ມາກ່ອນ.

ລາວແມ່ນຜູ້ທີ່ມີຄວາມຮູ້ ຄວາມສາມາດສູງ ໃນດ້ານ ວິເຄາະ, ອອກແບບ ແລະ ພັດທະນາ ລະບົບ ໂປແກມຄອມພິວເຕີ ເພື່ອນຳໃຊ້ໃນລະບົບຕ່າງໆ.

ນອກຈາກນັ້ນ ລາວຍັງເປັນ ອາຈານຮັບເຊີນ ຢູ່ພາກວິຊາ ຄອມພິວເຕີ, ຄະນະ ວິທະຍາສາດ ທຳມະຊາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ອີກດ້ວຍ.

ວິຊາທີ່ສອນ
  • Software Engineering
  • Java programming
  • Web Technology
  • Linux Server Admin

 

 

%d bloggers like this: