ຈັດເຝິກອົບຮົມການພັດທະນາຫຼລັກສູດໃຫ້ກາຍເປັນ e-course ໃຫ້ກັບອາຈານພາຍໃນ ມຊ

ປະຈຸບັນ e-learning ກຳລັງເປັນກະແສໃນວົງການຮຽນການສຶກສາ ແລະ ກໍ່ມີຫຼາຍພາກສ່ວນຄົ້ນຫາ ສິງທີ່ເປັນໂຕຕົນຂອງ e-learning ແຫ່ງອະນາຄົດ.

ນັບເປັນຄັ້ງທີ 1 ຂອງ ການເຝຶກອົບຮົບ, ໃນການພັດທະນາຫຼັກສູດເທິງອິນເຕິເນັດນິ້ແມ່ນ ຕ້ອງມິທີມພັດທະນາ 1 ທີມ ຕໍ່ 1 ວິຊາ ປະກອບດ້ວຍ: ເຈົ້າຂອງວິຊາສອນ (Subject Method Expert), ຜຸ້ອອກແບບ (Instructional Designer), ທິມງານຖ່າຍທຳ (Studio Engineering), ທີມງານພັດທະນາລະບົບ (Multimedia Developer Designer)

ໃນການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ອາຈານຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ຄັ້ງນິ້ແມ່ນສຳເລັດໄປແລ້ວທັງໝົດ 20 ທ່ານ (5 ທີມ 5ວິຊາ, ທີມລະ 4ຄົນ )

https://drive.google.com/a/nuol.edu.la/file/d/0B1Dd3PXWs99ES0NWbmZTQXRhclU/view?usp=sharing

https://drive.google.com/a/nuol.edu.la/file/d/0B1Dd3PXWs99EWDlVNUc4U1JaZGM/view?usp=sharing

ສະແດງຄຳຄິດເຫັນ...

%d bloggers like this: